Акциите на София Комерс - Заложни Къщи АД от IPO-то ще носят гарантиран дивидент за следващите 10 г., става ясно от съобщение на Българска фондова борса. 

София Комерс - Заложни къщи АД-София предвижда да увеличи капитала си с 400 хил. лв. до стойността от 2.4 млн. лв. За целта компанията ще издаде 400 000 акции с номинална стойност 1 лв. и минимална емисионна цена 5.00 лв.

Акциите, предложени за записване от дружеството са привилегировани, което означава, че всяка една от тях, освен правата, присъщи на обикновените акции, дава привилегията на притежателя си да получи кумулативен гарантиран дивидент за 10-годишен период (2006 г. - 2015 г.), като размера на дивидента за всяка година.

За 2006 г. дивидентът ще е в размер на 0.40 лева за акция, а за периода 2007 год. до 2015 год. - 0.75 лева за акция;

Първичното публично предлагане на акциите ще се извършва на "Първичен пазар" на БФБ при условията на "закрит аукцион" в рамките на 9 работни дни, съответно на 7 борсови сесии.