Акционерите на Монбат АД-София (5MB) ще могат да получат дивидента си за 2014 г., считано от 25 септември 2015 г., съобщават от дружеството.

Сумата, която Общото събрание на акционерите прие да бъде разпределена за дивидент е 5 850 000 лева. Брутна стойност на дивидента за 2014 г. е  0.15 лв. на акция. Това е четвъртата година поред в която акционерите на дружеството ще получат дивидент.

Избраната банка за изплащане на дивидента е Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на  Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

Крайният срок за изплащане на дивидента 28.12.2015 г. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгдишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2014 г. ще може да го получи от дружеството в брой  или по банков път  след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4 или факс – 02 9882413.

Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.