Асоциацията на българските застрахователи счита, че в цялостното разглеждане на проблема от компетентните органи Комисията за защита на конкуренцията и съдебните органи не е била зачетена позицията на застрахователите и най-вече техните мотиви и аргументи единствено основани на нашата обща загриженост за финансовата стабилност на българския застрахователен пазар. Позицията е изразена в писмо до медиите. 13 застрахователя и асоциацията бяха глобени с 2,47 млн. лв. поради подписан меморандум за определяне на единна минимална премия по застраховката "Гражданска отговорност", както и максимален размер на комисионите на застрахователните посредници. Ще изпълним постановеното съдебно решение, но все пак бихме желали, макар и в общи линии, да се чуе и нашата позиция от страна на обществото и най-малкото да се обърне внимание върху важността на проблема, чието обсъждане от страна на застрахователните компании, доведе до тяхното санкциониране, заявяват от АБЗ. Публикуваме аргументацията на АБЗ: 1. За нас е много важно да се знае, че в никой момент не е обсъждано установяването на единни цени по застраховка "Гражданска отговорност", а е дискутирано върху достатъчния размер на застрахователните премии по тази застраховка, от гледна точка на досегашните резултати на компаниите и целия пазар по нея и съответно очакванията за развитието на риска, т.е. в своите действия ние сме се водили от изискванията на закона и загрижеността ни за финансовата стабилност на пазара. Това се потвърждава и от последващите ни действия, а именно – всяка от компаниите е продавала реално застраховката на цени, определени от самата нея, а не на каквито и да било съгласувани цени или при условията на съгласувани практики. За съжаление, според нас Комисията за защита на конкуренцията недооцени тези аргументи, може би поради спецификата на проблема, а двете инстанции на Върховния административен съд така и не допуснаха многократно исканата от застрахователите съдебно-икономическа експертиза относно размера на средната постигната премия, брой застраховани обекти, обща сума на записани и получени премии по застраховка ГО и Зелена карта във всяка една от застрахователните компании, както и за цялата застрахователна индустрия през 2006, 2007 и 2008 г. и до датата на експертизата; структурата на застрахователните тарифи на всяка компания и основанията за одобряването или неодобряването им от КФН през посочените периоди; наблюдава ли се предлагане на еднакви цени от дружествата в посочените периоди. Изводите от такава експертиза биха хвърлили по-голяма светлина върху проблема и неговото професионалното му разбиране. По такъв начин не бяха събрани доказателства, които да дадат икономическата картина, на база на която да се направят съответните правни изводи. В областта на конкуренцията прилагането на закона изисква изключително задълбочено вникване в особеностите на съответния регулиран пазар. 2. Произнасяне по искането на ЗК "ДСК Гаранция" за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейските общности досежно приложението на определени текстове от Регламент 1/2003 на Съвета на ЕС бе направено едва в съдебното решение, което е нетипично, тъй като това е процедурен въпрос, от който зависи дали съдът ще пристъпи към разглеждане на делото по същество и поради това е нормално да има произнасяне на съда най-късно в първото по делото заседание преди да се пристъпи към изслушване на страните по самите жалби. 3. Според нас съдът до голяма степен прие безкритично дейността на КЗК по процедурата и постановяване на нейното решение, като не бяха събрани доказателства за редица процедурни действия на КЗК в отношенията й с Европейската комисия съгласно Регламент 1/2003 на Съвета на ЕС, като за определена част от тях съдът презумира, че са осъществени законосъобразно, без да са налице доказателства за това. 4. Наложен бе необосновано висок размер на санкциите. Общият размер на наложените санкции е най-големият в историята на КЗК и на съдебната практика в тази област. Санкциите определено не са съответни на тежестта на нарушението, доколкото нашите действия са определени като нарушение, особено с оглед на това че те са базирани единствено на проведена от наша страна дискусия и формалното наличие на един документ, който никога не е прилаган, който дори не е влязъл в сила и който за част от компаниите е подписан от неоправомощени служители. При това размерите на санкциите са наложени без пряко съответствие с пазарните дялове на съответните застрахователи. Нещо повече, твърде спорно е базирането на санкциите на премийния приход на дружествата по тази застраховка, защото този приход не е реализиран в резултат на прилагане на съгласувани цени или практики, а на индивидуалния подход на ценообразуване на всяка една от застрахователните компании. На фона на консолидираната загуба на индустрията по застраховка Гражданска отговорност за 2008 г. в размер над 100 млн. лв., тези санкции изглеждат непропорционално високи, тъй като отчетената загуба още веднъж потвърждава, че укоримостта към действията на застрахователите по отношение на санкционирания Меморандум е силно преувеличена, а нашата загриженост относно достатъчността на премиите е имала своето основание. Като цяло, за нас остава под въпрос, доколко подобни наказания целят действително да санкционират справедливо определено действие или по-скоро са търсен публичен ефект за строгостта и тежестта на институциите.