„Банка Пиреос България" ще гласува решение за издаване на емисия корпоративни облигации на стойност до 30 млн. лв., става ясно от публикация в Държавен вестник днес.

Банката свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 18 октомври, на което акцио0нерите ще поставят на гласуване корпоративната емисия от дългови ценни книжа със срок от 3 до 5 години и фиксирана годишна лихва между 4,25% и 4,75%.

Общото събрание ще овласти Съвета на директорите на банката да определи останалите условия по емисията като начална и крайна дата за записване, вид и размер на предоставеното обезпечение, ако има такова, начин на изчисляване и плащане на лихвата и т.н.

Акционерите ще овластят също така Съвета на директорите на банката да взима решения за издаване на емисии корпоративни облигации през следващите 5 години с общ номинал до 100 млн. лв.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 1 ноември при същия дневен ред.

Банка Пиреос България отчете нетна печалба от 10.84 млн. лв. за първото полугодие на годината и активи в размер на 1.4 млрд. лв.