За шести пореден месец регистрираната безработица в страната продължава да намалява. Равнището на безработица през септември 2015 г. продължава да намалява спрямо август - с 0.1 процентни пункта до 9.2%.

В сравнение със септември 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1.3 процентни пункта, съобщава Агенцията по заетостта.

Продължава тенденцията за подобряване показателите на първичния пазар на труда, която се изразява в по-големия брой заявени работни места в бюрата по труда и постъпилите на работа безработни в реалната икономика.

В бюрата по труда са регистрирани 302 775 безработни лица. Спрямо август те намаляват с 4 046 души. На годишна база, в сравнение със септември 2014 г., безработните са значително по-малко - с 42 600 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г. насам.

Регистрираните младежи до 29 г. са 46 197 и представляват 15.3% от всички безработни. Спрямо август броят им намалява с 643 лица. В сравнение със същия месец на 2014 г. младежите до 29 години намаляват значително - с 13 154 души.

На работа през септември 2015 г. са постъпили общо 19 999 безработни. Те нарастват значително в сравнение с август - с 4 828 души. Увеличението през този период се дължи както и през предходните години, на началото на учебната година - търсене и назначаване на работа на кадри в сферата на образованието. На годишна база, при постъпилите на работа на първичния пазар се наблюдава нарастване с 256 лица.

Започналите работа на първичния пазар безработни са 17 952 лица. Чрез субсидирана заетост през септември са постъпили на работа 2 047 души. По програми за заетост са започнали работа 662 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ - 361 лица. По схеми на ОП РЧР са постъпили на работа 1 024 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 16 479 работни места в реалния сектор, с 1 240 места повече в сравнение с август. Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 080 места), от административни и спомагателни дейности (2 894 места), от образованието (2 523 места), от търговията (1 850 места), от строителството (791 места), от хотелиерството и ресторантьорството (686 места), от транспорта, складирането и пощите (559 места).

Следват заявените места от държавното управление (516 места), от операциите с недвижими имоти (515 места), от селското, горското и рибното стопанство (515 места) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 606 работни места, а по схеми на ОП РЧР - 1 866 работни места.