Брутният външен дълг на България е намалял с 3,965 млрд. евро през август 2015 г. в сравнение с края на миналата година. Така той възлиза на общо 35,390 млрд. евро, изчисляват от Българската народна банка (БНБ).

По-голямата част от него или 27,497 млрд. евро са дългосрочните задължения. През осмия месец на годината за разлика от края на 2014 г. те са се свили с 1,890 млрд. евро. Краткосрочният дълг се изчисляват на 7,893 млрд. евро, като той намалява с 2,075 млрд. евро спрямо края на предходната година.

Брутните задължения на държавния сектор за разглеждания период възлизат на 5,909 млрд. евро. Според данните на БНБ те са с 116 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2014 г. От друга страна обаче изчисленията показват, че през август дългът на сектора се е увеличил с 1,151 млрд. евро в сравнение със същия месец на предходната година.

От Централната банка отчитат спад и на вътрешнофирменото кредитиране през разглеждания период с 2,300 млрд. евро до размер от общо 13,577 млрд. евро за разлика от края на декември 2014 г.

Данните показват, че между януари и август 2015 г. са изплатени 6,124 млрд. евро по брутния външен дълг при почти двойно по-малко за същите месеци на миналата година.