Дружеството Деспред АД е реализирало загуба в края на 2012г., в размер на 295 хил. лв. Одитът добави 94 хил. лв. загуба към предварителната.

Общите приходи на дружеството са 5 350 хил. лв., което е с 9.63 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 29.72 % спрямо предходния период до 5 643 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2012г. са в размер на 4 902 хил.лв. и представляват 91.63 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2011 година те намаляват с 15.22 %.

Към 31 декември 2012г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.15лв. . Данните са от годишния одитиран Баланс/Отчет на дружеството за 2012г.

Собственият капитал на дружеството в края на годината е 11782 хил. лв. , като спрямо същия период на 2011г. е намалял с 2.45 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София за 2012г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 430 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 4 бр. )
Минимална цена: ( 0.230 лв. )
Максимална цена: ( 0.968 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 0.446 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.