Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Галина Тошева взе участие вчера, 14 ноември 2006 г., в Регионалната среща на енергийните министри в Будапеща, съобщиха от пресцентъра на МИЕ.

В нея представители на Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и на Европейската комисия обсъждаха развитието на енергийната инфраструктура и по-специално диверсификацията и реализацията на трансграничните газопроводи за гарантиране сигурността на доставките, възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти от ЕС, както и ролята на енергийната ефективност в енергийната политика на Общността.

Участниците в срещата приеха обща декларация, в която подчертават необходимостта от диверсификация на енергийните доставки за гарантиране на енергийната сигурност.

Акцентира се върху диверсификацията на доставките на природен газ и възможностите за реализиране на нови проекти за газопроводи, изграждане на терминали за втечнен природен газ, газохранилища и междусистемни връзки.

В декларацията се посочва, че предвид важността на тези проекти за енергийната сигурност на цяла Европа, е необходима финансова подкрепа и от институциите на ЕС и Европейската инвестиционна банка.

Специално внимание се обръща на мерките за енергийна ефективност, които трябва да обхванат целия процес на електропроизводство, пренос и разпределение, а не само крайните потребители.

Представителите на страните посочиха необходимостта от по-интензивно използване на Структурните и Кохезионните фондове на ЕС за инвестиции в жилищния сектор, особено в новите страни-членки.

Участниците се обединиха около позицията, че всяка страна сама определя енергийния си микс, като следва трите основни принципа на енергийната политика - сигурност на доставките, конкуренция и устойчиво развитие. Необходими са бъдещи консултации за ролята на различните енергийни източници и технологии в енергийния микс. Решено беше това да бъде основната тема на следваща среща в същия формат.