Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 15.05.2013 год. от 14.00 ч., съобщават от дружеството. Събранието ще се проведе в гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:

- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството; Предложение за решение: ОСА приема промяна на седалището и адреса на управление от гр. Козлодуй, ул. Панайот Хитов №1А , на  гр. София, ул.Коста Лулчев № 20;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.05.2013 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2013 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.04.2013 год.