Дружеството Етропал АД е реализирало загуба към четвъртото тримесечие на 2013г., в размер на 180 хил. лв.

Общите приходи са 8 313 хил. лв., което е с 5.39 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 1.18 % спрямо предходния период до 8 493 хил.лв.

Нетните приходи от продажби в края на четвъртото тримесечие на 2013г. са в размер на 8202 хил.лв. и представляват 98.66% от общите приходи. Спрямо съответния период на 2012 година те се увеличават с 5.64 %.

Към 31 декември 2013г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.04лв.
Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за IV-то трим. на 2013г.

Собственият капитал на дружеството е 5241 хил. лв. , като спрямо същия период на 2012г. е намалял с 5.84 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през периода октомври-декември 2013г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 196200 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 20 бр. )
Минимална цена: ( 3.110 лв. )
Максимална цена: ( 4.490 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 3.344 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.