ВИОЛЕТА ИВАНОВА Създаден преди повече от 70 години, Петрол АД е лидер в дистрибуцията на горива в България. Рождената дата на акционерното дружество е 1 април 1932 г. От 1 юли 1998 г. компанията е регистрирана в публичния регистър на Комисията за финансов надзор. Ценните книжа на компанията се търгуват на официален пазар на акции на БФБ-София, като дружеството участва при изчисляването на борсовия индекс Sofix. От началото на годината акциите на Петрол постепенно се покачват, като на 28 януари отбелязаха исторически рекорд от 3.93 лв. за брой. ИСТОРИЯ Братя Вешкови построяват рафинерия и образуват Първа българска петролна индустрия. През 1921 г. американската компания Стандарт ойл открива в Бургас първата фабрика за производство на варели и пакетиране. На 18 февруари 1948 г. Великото народно събрание приема Закон за държавния монопол над петролните продукти, а на 9 март се създава държавно снабдително предприятие Петрол. През 1986 г. обединението се преобразува в комбинат Петрол, който е включен в структурата на Стопанско обединение Химснаб. През 1990 г. въз основа на новото законодателство комбинатът се реорганизира в държавна фирма, а на 1 юли 1992 г. се учредява еднолично акционерно дружество с изцяло държавна собственост. На 10 юни 1997 г. е възстановено акционерното дружество Петрол. След близо двегодишни процедури за приватизация на 1 юли 1999 г. приключи и продажбата на мажоритарния пакет акции. Международен консорциум България придобива 51 % от акциите на държавата. Сделката стана факт на 4 август 1999 г. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ Основната дейност на дружеството е пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти, всички видове бензини, дизелово гориво, промишлено гориво, български и вносни масла - моторни, трансмисионни, и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА Структурата на управление на Петрол АД е двустепенна. Надзорният съвет на дружеството е в състав: Митко Събев - председател, и членове Иван Филипов и Михаил Михайлов. Председател на управителния съвет и изпълнителен директор е Светослав Йорданов, а членове на управляващия орган са заместник изпълнителният директор Иван Цанков, Иван Нейков, Юлиан Михов и Стоян Кръстев. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ Петрол притежава пряко над 10% от гласовете в общите събрания на следните дружества: - 100% от капитала на Петрол транс експрес ЕООД - 100% от капитала на Петрол техника ЕООД - 100% от капитала на Петрол сторидж ЕООД - 100% от капитала на Петрол трейд ЕООД - 100% от капитала на БПИ АД - 100% от капитала на Нафтекс Петрол АД - 99.42% от капитала на Вратцата ООД - 99.986% от капитала на Транслото АД - 99.8% от капитала на Еврокапитал България АД, собственик на Евробанк - 98% от капитала на Трансат АД - 95% от капитала на Транс телеком ООД - 50% от капитала на Петрол карт сервиз ООД - 40% от капитала на Петрол инженеринг АД. ПРОДУКТИ В търговските обекти на Петрол се продават безоловни автомобилни бензини, Евродизел, а на 100 от бензиностанциите и пропан-бутан. Предлага се богата гама български и вносни моторни и трансмисионни масла, спирачни и охлаждащи течности, автокозметика, авточасти и аксесоари. Към голяма част от комплексите работят автомивки, канали за смяна на отработените масла, за демонтаж, монтаж и баланс на гуми и други малки автосервизни услуги. Новопостроените бензиностанции са търговски комплекси с магазин и заведение за бързо хранене. Лидерът на пазара на горива притежава най-голямата верига бензиностанции в България. В момента компанията разполага с 450 комплекса на територията на цялата страна. До края на 2003 г. завърши модернизацията на 100 от бензиностанциите и с това дружеството вече притежава и най-голям брой реконструирани обекти от съвременен европейски тип. Според инвестиционната програма до края на 2007 г. и останалите ще бъдат преустроени в нови модерни комплекси, предоставящи максимален брой качествени услуги. След приватизацията си през 1999 г. Петрол започна изпълнението на мащабна инвестиционна програма, имаща за цел да приведе обектите на компанията в съответствие с изискванията на най-добрите екологични практики в европейски мащаб. Във връзка с това обектите се реконструират така, че да отговарят на високите изисквания на Директива 94/63/ЕС, която беше транспонирана в българското законодателство през същата година за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Същевременно се извършва реконструкция и на терминалите за товарене и съхранение на горива в петролните бази. В резервоарите се монтират плаващи покриви, ограничаващи до минимум изпаренията, изграждат се нови естакади за долно пълнене на автоцистерните със система за регенериране на върнатите от обектите пари. АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА Капиталът на Петрол възлиза на 109 249 612 лв., разпределен в същия брой акции, всяка с номинална стойност 1 лев. Петрол е сред най-големите български публични компании по пазарна капитализация. През 2003 г. дружеството получи награда за емитент на годината, предоставящ най-пълна и точна корпоративна информация на Българската фондова борса. Към май 2004 г. 78.34% от капитала на Петрол са собственост на Петрол холдинг. Държавата притежава 2.84%, като част от тях бяха изкупени на фондовата борса, а с останалата ще се удовлетворят реституционни претенции. По-малко от 3% се търгуват свободно на борсата, като този дял все пак е равен на над 3 милиона акции. Обемът на фрий-флоута се оценява на 10 млн. лв. при цена на книжата от 3.33 лв. Мажоритарният собственик Петрол холдинг е притежание на четири физически лица. От тях австрийският гражданин Фридрих Цауфал държи 57.75% от капитала на холдинга. На второ място по значимост в структурата на дружеството е Митко Събев с 25%. Останалите книжа са собственост на руски граждани - Андрей Аржанов с 15.75% и Александър Мелник с 1.5%. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ Печалбата на най-големия дистрибутор на гориво е в размер на 4.8 млн., или над два пъти по-висока спрямо финансовия резултат в одитирания отчет за 2004 г. Очакванията обаче бяха за по-високи резултати. Приходите са нараснали до 458 млн. спрямо 356 млн. лв. в одитирания отчет, или с 28%. Финансовите резултати на дружеството според одитирания отчет за 2003 г. са 2.268 млн. лв. Реализираната продукция е за 345 млн. лв., което е с над 10% под равнището за предишната година. Компанията отбелязва ръст в приходите от продажби на горива, тъй като от 2003 г. продава и газ. Трябва да се отбележи и фактът, че в резултат от значителните по размер инвестиционни проекти разходите за амортизации нарастват значително - от 8.7 млн. през 2002 г. на 17.4 млн. лв. за 2003 г. Това представлява ръст от почти 100% при запазване и дори намаляване на част от останалите разходни пера в сравнение с предходните периоди. СИЛНИ СТРАНИ - Сред първите частни компании в България по приходи от продажби. - Сред най-големите частни инвеститори в страната. - Сред дружествата с голяма капитализация на Българската фондова борса. - Сред най-големите частни данъкоплатци. - Сред десетте най-големи работодатели в страната. ПЕРСПЕКТИВИ - Дистрибуторската мрежа на дружеството по пазари и региони е добре развита. - Новите инвестиции предоставят добри възможности за растеж в средно- и дългосрочен план. - Увеличение на пазарите вследствие на евроинтеграцията. СЛАБИ СТРАНИ - Малка пазарна капитализация на дружеството в сравнение с активите, които притежава. - Поява на нови, външни аналози на продукти на дружеството. - Работа на силно конкурентен пазар. РИСКОВЕ ь Лихвен риск: Лихвените проценти са обвързани с LIBOR и SOFIBOR. Лихвеният риск, на който е изложено дружеството, е незначителен. - Валутен риск: Дружеството e страна по кредити и осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс на щатския долар. - Кредитен риск: Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби.