Дружеството Хидроизомат АД е реализирало загуба към четвърто тримесечие на годината, в размер на 94 хил. лв. Към септември загубата бе в размер на 180 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 3 406 хил. лв., което е с 6.21 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 24.00 % спрямо предходния период до 3 500 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към четвъртото тримесечие на 2014г. са в размер на 3398 хил. лв. и представляват 99.77% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те се увеличават с 6.39 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за IV-ро трим. на 2014г.

Към 31 декември 2014г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.03лв.

Собственият капитал на дружеството към четвъртото тримесечие на 2014г. е 8 961 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. е намалял с 7.55 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през четвърто тримесечие на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 300 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 2 бр. )
Минимална цена: ( 0.625 лв. )
Максимална цена: ( 0.690 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 0.647 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.