Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията на стопанска дейност, която ще се осъществи чрез придобиване от страна на "Кейбълтел"АД на 100% от акциите на "Кабелна телевизия Димитровград" ЕАД.

Страните по сделката разпространяват радио и телевизионни програми и осигуряват на своите клиенти достъп до Интернет.

Според участниците, стратегическата цел на концентрацията е както развитие на доставката на кабелна телевизия в България, така и разширяване на набора от допълнителни услуги.

От събраните по преписката данни става ясно, че общия пазарен дял на двете дружества е значително под определената граница за господстващо положение на разглежданите пазари.

КЗК счита, че наблюдаваното напоследък консолидиране на този пазар, ще даде възможност на кабелните оператори да запазят позициите си и ефективно да се конкурират с LAN - операторите, такива доставящи цифрова телевизия, RLAN оператори и др.

Комисията приема, че планираната сделка няма да доведе да съществено изменение в структурата на пазара и не би могла предизвика създаване на господстващо положение, което да попречи на ефективната конкуренция на съответния пазар.

КейбълТЕЛ е с амбицията да консолидира част от кабелния бизнес в България, като предложи решения освен в сферата на домашните забавления, също и в сферата на телекомуникационните и Интернет услуги.

Припомняме, че КейбълТЕЛ направи първата стъпка към консолидиране на българския кабелен пазар, като в края на миналата година, сключи сделка с Рекординг Хасково ООД. Предстоящата сделка с димитровския кабелен оператор може да се разглежда като друга стъпка към консолидация в бранша, както и предлагането на по-качествени продукти и професионални услуги на крайните потребители.