В края на март в бюрата по труда в страната са подадени 15 012 заявления от безработни лица за включване в подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес по проект „Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент І" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". От тях 11 848 души са одобрени за получаване на ваучери, съобщиха от Агенцията по заетостта.

В края на месеца 9 312 безработни със средно и по-високо образование са получили ваучери и са включени в обучение, а 3 654 безработни лица вече успешно са завършили обучението.

Все още продължава приемът на заявления за включване в консултиране по проекта.

С реализацията на Компонент І от проекта се подпомагат безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, които имат желание и нагласа да започнат самостоятелна стопанска дейност. Те придобиват специализирани знания и мениджърски умения или получават компетентно консултиране за разработване на бизнес планове.

В консултирането могат да се включат както безработни лица, завършили успешно обучението и придобили предприемачески, управленски и бизнес умения, така и безработни лица, които имат необходимата квалификация, знания и умения и ясна идея или подготвен проект на бизнес план за самостоятелна стопанска дейност. Те ще бъдат подпомагани за окончателното оформяне на разработен бизнес план, ще бъдат консултирани за подготовката на проектни предложения с оглед включването им в Компонент ІІ на схемата и за регистриране на самостоятелни предприятия.

Към 30.03.2012 г. в бюрата по труда в страната са подадени 2 962 заявления от безработни лица за включване в консултиране, от тях  1 108 са одобрени за консултиране.

За предоставяне на консултантски услуги са избрани фирми на територията на шест от деветте регионални служби по заетостта, с които се сключиха договори:

- „Сивани" ООД - за бюрата по труда от областите София, Перник, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Плевен, Монтана, Видин и Враца;

- СНЦ „Бизнес център/Бизнес инкубатор" Сливен - за бюрата по труда от областите Бургас, Ямбол и Сливен;

- СНЦ „Агробизнес център Бизнес инкубатор" Шумен - за бюрата по труда от областите Варна, Добрич и Шумен;

- СНЦ „Бизнес център/Бизнес инкубатор" Карлово - за бюрата по труда от  областите Пловдив, Пазарджик и Смолян.

След успешното участие на безработни лица в Компонент І те ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лв. в рамките на Компонент ІІ.

Насоките за кандидатстване по Компонент ІІ, заедно с критериите за оценка на проектните предложения ще бъдат публикувани за предварително публично обсъждане на интернет страницата на Агенцията по заетостта, Министерството на труда и социалната политика и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС http://www.eufunds.bg/ до края на месец април 2012 г.