През периода 2004-2006 г. ТЕЦ "Марица-изток"2
е про­да­вала ток на няколко частни предприятия
и на фирми посредници,
които са го изнасяли в чужбина на цена,
която е по-ниска дори от себестойността му.

В. "Сега", 17.09.2008

Нетният износ на електроенергия е феномен от най-новата ни енергийна ис­то­рия. В началото на 90-те години на ХХ в. Бъл­гария е все още нетен вносител на елек­троенергия (Фигура 1). Ситуацията се променя драстично от 1997 г., когато започваме последователно и трайно да изнасяме електри­чест­во. Нетният износ става възможен не защото производството на електроенергия се уве­личава, а защото потреблението му на­малява (Фигура 2). За 1998-2006 г. БВП нараства в реални измерения с почти две трети при почти непро­ме­нено потребление на електроенергия. Такъв драстично позитивен ефект се по­стига благодарение на привеждането на енергийната ценова основа в съ­от­ветствие със съвременните ресурсни императиви. Крайната потребителска цена на електричеството за дневно ползване се повишава от около един USD-цент в на­чалото на 90-те години до 12 USD-цента през 2006 г. (Фигура 3).

Неизменна гордост на родните ни електромагнати е износът на елек­три­чество и чуждестранните валутни приходи от него. Поставят се всякакви акценти - от драма­тич­ния принос за подобряване на търговското ни салдо, до международната со­лидарност и грижата за енергий­ните баланси на всички Балкани. Стара­тел­но обаче се избягва при­веждането на данни за цената на изнесената електроенергия.

На редовна месечна пресконференция в МИЕ (01.09.2008) министър П.Димит­ров посочи, че през 2006 г. "Бъл­га­рия е спече­лила от износа на електроенергия 263 млн. евро", без обаче да приведе единичната му цена. НСИ отчита, че през 2006 г. стра­ната е изнесла 8882 млн.kWh електроенергия и е внесла 1139 млн.kWh (нетен износ от 7743 млн.kWh, както минис­тъ­рът точно отбелязва в изложението си). Елементарната аритметика показва, че за всеки изнесен kWh елек­тро­енергия България получава 2.96 EUR-цента, т.е. 5.79 BGN-стотинки. В съ­щото време цената на елек­тричеството (днев­на) на вътрешния пазар за краен потре­би­тел е 17.4 BGN-стотинки, т.е. три пъти по-ви­сока!

Енергийната ни статистика не предоставя пряка достъпна информа­ция за по­стъпленията от износ на електроенергия. В най-новия "Бю­летин за състоянието и раз­витието на енергетиката на Република България" от ав­густ 2008 г. (представен на пресконференцията като актуален национален доку­мент от министър П.Димитров) не съществува такава информация. Могат обаче да се намерят данни, които формират кос­вена представа за цената на електро-износа.

В информация на БНБ за постъпленията от износ е обособена самостоятелна сто­кова група "Енергийни ресурси" с две съставки: (1) Петролни продукти и (2) Други (Фигура 4). Основният елемент на втората съставка са постъпленията от износ на електричество. През 2006 г. например позицията "Други" в статистиката на БНБ е 270 млн.EUR, а според информацията на министър П.Димитров постъпленията от износ на електроенергия са 263 млн.EUR, т.е. не-електро остатъкът е около три процента от об­щата сума на позицията.

В Таблица 1 са представени изходни данни и оценки. Цената на електроенергия­та за вътрешно потребление пре­ви­шава систематично цената за износ, при това чувст­вително - за 2003-2006 г. при­мер­но три пъти!

От Таблица 1 може да се извлече неприятна истина: Елек­три­чество се изнася не за­щото външното търсене е голямо, а защото нашата електро­енергетика търси начин да пласира своето свръхпро­из­водство! На всяка цена! В про­тивен случай елек­тропроизводството ще се съкрати, как­то и властта и доходите на електро­производи­тел­ната гилдия. Износът е евтин, но загу­би­те се избиват от вътрешния потребител.

Истина, която е формулирана от времето на А.Смит и постоянно се потвърждава от живота е, че всеки, който се бие в гърдите като защитник на национални интереси в крайна сметка тегли чергата с все сила към себе си!

През 2003 г. със заповед № Р-43 на министър-председателя на Република Бълга­рия С.Сакскобургготски бе определен Консултативен съвет за подпомагане на пред­ва­рителното проучване за изграждане на АЕЦ "Белене". Съветът беше комплектуван от 13 авторитетни представители на научно-практическата мисъл у нас в различни научни направления, свързани с функционирането на ядрената енергетика. Новият министър Р.Овчаров на обединеното МИЕ през 2005 г. разпусна Консултативния съвет без дори да пожелае да се срещне с него. Не ми давай акъл, пари ми дай!

Ако перефразираме думите на един известен в миналото политик от световна величина можем да кажем: Електроенергетиката е прекалено сериозна дейност за да бъде оставена в ръцете на електроенергетиците!

Таблица 1. Цена на електроенергия за износ и за вътрешно потребление

Години

Постъпления от износ на други (непетролни) енергийни ресурси
(млн.BGN)

Износ на електроенергия
(млн.kWh)

Цена на износ на електичество

(100 BGN/kWh)

Цена (дневна, средногодишна) на електричество на вътрешния пазар
(100 BGN/kWh)

Съотношение

1

2

3=1/2

4

5=4/3

1995

82

2121

3,9

1,3

0,3

1996

48

2252

2,1

4,5

2,1

1997

214

4335

4,9

5,4

1,1

1998

223

4211

5,3

6,3

1,2

1999

145

3627

4,0

7,4

1,9

2000

350

5584

6,3

8,8

1,4

2001

510

8017

6,4

9,1

1,4

2002

456

8335

5,5

11,3

2,1

2003

336

6772

5,0

14,0

2,8

2004

360

6620

5,4

16,4

3,0

2005

482

8380

5,7

17,4

3,0

2006

528

8882

5,9

17,4

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4