Дружеството Албена Инвест Холдинг АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 1854 хил. лв. За последен път, подобни стойности на печалбата към този период, бяха декларирани 2009 г, а преди това далечните 2001-2003 г.

Общите приходи на дружеството са 2 187 хил. лв., което е с 96.67 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 5.38 % спрямо предходния период до 333 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 36 хил.лв. и представляват 1.65% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те намаляват с 5.26 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.34лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 83 691 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. се е увеличил с 2.79 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 15 953 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 116 бр. )
Минимална цена: ( 5.950 лв. )
Максимална цена: ( 6.749 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 6.222 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.