Дружеството Български фонд за дялово инвестиране АД е реализирало печалба за 2013г., в размер на 71 хил. лв.

Общите приходи в края на 2013г. са 103 хил. лв., което е с 10200.00 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 190.91 % спрямо предходния период до 32 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за изминалата година са са в размер на 0 хил.лв. и представляват 0.00% от общите приходи. Спрямо 2012 година те се увеличават с %.

Към 31 декември 2013г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.03лв.
Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2013г.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 2105 хил. лв. , като спрямо 2012г. се е увеличил с 6091.18 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през 2013г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 43000 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 1 бр. )
Минимална цена: ( 1.000 лв. )
Максимална цена: ( 1.000 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.000 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.