Дружеството Лавена АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 631 хил. лв. Печалбата е максимална към този отчетен период, показват данните от финансовите отчети.

Общите приходи на дружеството са 6 337 хил. лв., което е с 20.59 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 22.76 % спрямо предходния период до 5 636 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 6 315 хил.лв. и представляват 99.65% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те се увеличават с 20.33 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 2.81лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 7 417 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. се е увеличил с 11.23 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 79 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 3 бр. )
Минимална цена: ( 45.000 лв. )
Максимална цена: ( 50.000 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 49.367 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.