Комисията за защита на конкуренцията разреши приватизационната сделка за покупката на 100% от акциите на „Топлофикация - Русе" от страна на „Холдинг Словенске електрарне", съобщиха от КЗК.

Към настоящия момент словенското дружество не осъществява търговска дейност на българския пазар. За да оцени сделката, КЗК разгледа поотделно пазарите на топлинна и електрическа енергия.

На пазара на топлинна енергия, Топлофикация - Русе притежава безспорно господстващо положение, породено от законовите изисквания в сектора. Комисията счита, че предстоящото придобиване не би могло да засили присъствието на компанията, а ще доведе до рехабилитация на енергийните съоръжения, до повишаване на нейната ефективност и качеството на предоставяните услуги.

Що се отнася до пазара на електроенергия, КЗК установи, че делът на Топлофикация - Русе е незначителен, а „Холдинг Словенске електрарне" ООД не участва на този пазар в страната. Въз основа на това, Комисията приема, че планираната концентрация няма да завиши пазарните позиции на българската фирма.