Съветът на директорите на "Химатех" АД, София, на основание чл. 223 във връзка с чл. 262о ТЗ свиква извънредно общо събрание на 7.ХI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Асен Йорданов 14, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред 1. вземане на решение за одобряване план за преобразуване на "Химатех" АД, представен в СГС и приложен в търговския регистър по ф.д. № 22774/91 на СГС с определение на съда от 1.IХ.2006 г.; проект за решение - ОС одобрява предложения от съвета на директорите план за преобразуване, представен в СГС и приложен в търговския регистър по ф.д. № 22774/91 с определение на съда от 1.IХ.2006 г. 2. вземане решение за преобразуване на "Химатех" АД, по смисъла на чл. 262в ТЗ чрез отделяне част от имуществото в новоучредено акционерно дружество "Борком 63" АД, съгласно план за преобразуване, представен в СГС и приложен в търговския регистър по ф.д. № 22774/91 на СГС с определение на съда от 1.IХ.2006 г.; проект за решение - ОС взема решение за преобразуване на "Химатех" АД, по смисъла на чл. 262в ТЗ съгласно план за преобразуване, представен в СГС и приложен в търговския регистър по ф.д. № 22774/91 на СГС с определение на съда от 1.IХ.2006 г. 3. вземане решение за намаляване уставния капитал на преобразуващото се дружество "Химатех" АД, от 289 572 лв. на 231 844 лв. чрез обезсилване на акции; промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за намаляване капитала на преобразуващото се дружество "Химатех" АД, от 289 572 лв. на 231 844 лв., разпределен в 115 922 лв. обикновени безналични поименни акции с право на един глас с номинална стойност 2 лв. всяка, чрез обезсилване на 28 864 обикновени безналични поименни акции с право на един глас с номинална стойност 2 лв. всяка; за промени в устава на дружеството 4. вземане решение за учредяване на акционерно дружество с наименование "Борком 63" АД, съгласно план за преобразуване на "Химатех" АД, представен в СГС и приложен в търговския регистър по ф.д. № 22774/91 на СГС с определение на съда от 1.IХ.2006 г. с капитал от 865 920 лв., разпределен в 28 864 обикновени безналични поименни акции с право на един глас с номинална стойност 30 лв. всяка, приема предмет на дейност и устав на дружеството съгласно предложението на акционерите и избира съвет на директорите в състав, предложен от акционерите. При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.ХI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в събранието. Материалите за събранието се намират в офисите на дружество "Химатех" АД, София, ул. Асен Йорданов 14, стая 101. Регистрацията на акционерите за събранието започва в 9 ч. в деня на събранието.