В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Софарма имоти АДСИЦ-София /SFI/: B резултат от изпълнение на инвестиционната си програма Софарма имоти АДСИЦ-София придоби следните търговски обекти: 1. Аптека 58-находяща се в гр. София, ж. к. Света Троица, бл. 316, с обща застроена площ от 107.96 кв.м.; 2. Аптека 62-находяща се в гр. София, бул. Александър Стамболийски 186, с обща застроена площ от 91.50 кв.м.; 3. Аптека 82-находяща се в гр. София, ул. Николай Коперник 9, с обща застроена площ от 213.50 кв. м.; 4. Аптека 90-находяща се в гр. София, ж. к. Дианабад, бл. 27, с обща застроена площ от 81.61 кв.м. Обектите ще бъдат отдадени под наем.