БФБ-София АД е постъпило заявление за регистрация на последваща емисия акции на Официлен пазар на акции, сегмент "В", както следва: - Емитент: Спарки Елтос АД - Ловеч /ELTOS/; - ISIN код на емисията: BG11ELLOAT15; - Размер на емисията преди увеличението: 14 000 000 лева; - Размер на увеличението: 2 735 320 лева; - Размер на емисията след увеличението: 16 735 320 броя акции; - Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев.