Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров ще се срещне днес с представители на ръководствата на браншовите организации от строителния бизнес, съобщават от министерството.

Целта е МОСВ да окаже съдействие на българските строителни предприемачи да се подготвят максимално добре за предизвикателствата в процеса на усвояване на средства от присъединителните фондове.

На срещата ще бъдат представени основните приоритети на оперативната програма „Околна среда", основните обекти, които ще бъдат изграждани и основните критерии за проектиране, строителство и инженеринг.

Сферите на финансиране в оперативна програма "Околна среда" са: управление на отпадъците; възстановяване на замърсени терени; водоснабдяване; пречистване на градски отпадъчни води; качество на въздуха; интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяванията (IPPC); насърчаване на биоразнообразието и защитата на природата; помощ за МСП за въвеждане на нови еко технологии и системи за управление на околната среда; енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Очаква се разговорът да гравитира около приоритет №1 в програмата -  Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в населени места с над
2 000 екв.ж.

Дейностите, които ще се финансират по този приоритет, са: канализационни мрежи и СПСОВ за населени места с над 10 000 екв. жители;канализационни мрежи и СПСОВ за населени места с 2 000 - 10 000 екв. жители; технологии за третично пречистване на градските отпадъчни води в населени места с над 10 000 екв. жители; съоръжения за третиране на утайките от СПСОВ; разработване и актуализиране на планове за управление на речните басейни; доставка на оборудване за откриване и измерване на течове.