Дружеството Тракийски памук АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 59 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 48 хил. лв., което е с 7.69 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 6.14 % спрямо предходния период до 107 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 48 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те намаляват с 7.69 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.41лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 1 650 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. е намалял с 6.25 %.