В БФБ-София е постъпило търгово предложение за закупуване на ценни книжа, както следва :
- Дружество, обект на предложението – "Дюни" АД - Созопол;
- Предложители – "Джованда Интернешънъл" ООД и "Ладимекс-Л" ООД;
- Упълномощен Инвестиционен посредник – "Статус Инвест" АД - София;
- Брой на акциите, за които е отправено предложението – 3 184 187 бр./92.05 %/;
- Предлагана цена за една акция – 1.26 лв.;
- Срок на предложението – 28 дни, считано от датата на публикуване в два централни ежедневника;
- ДКЦК все още не е взела отношение към предложението.