В БФБ-София са постъпило уведомление относно търгово предлагане за закупуване на ценни книжа, съгласно ЗППЦК, както следва:
- Дружество, обект на предложението – "Маяк"АД-Добрич;
- Предложители – "APACHIA Limited – гр. Никозия - Кипър;
- Упълномощен Инвестиционен посредник – ИП "ФК Евър" АД - София;
- Брой на акциите, притежание на предложителя – 559 595 бр./91.30 %/;
- Брой на акциите, обект на търговото предложение – 61 301 бр.;
- Предлагана цена за една акция – 1.35 лв.;
- Срок на предложението – 30 дни, считано от датата на публикуване в два централни ежедневника