Дружеството Явор АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 175 хил. лв. Загубата към този период, намалява за трета година поред, сочи справка в сайта ни.

Общите приходи на дружеството са 368 хил. лв., което е с 44.31 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 13.26 % спрямо предходния период до 543 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2014г. са в размер на 368 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2013 година те се увеличават с 44.31 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2014г.

Към 30 юни 2014г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.04лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2014г. е 7277 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. е намалял с 7.61 %.