Дружеството Явор АД е реализирало загуба към третото тримесечие на годината, в размер на 278 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 1483 хил. лв., което е с 267.99 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 96.10 % спрямо предходния период до 1 761 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 1 483 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те се увеличават с 267.99 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-ро трим. на 2014г.

Към 30 септември 2014г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.04лв.

Собственият капитал на дружеството към третота тримесечие на 2014г. е 7 174 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. е намалял с 7.46 %.