Общият обем на заемите - над 4.12 млрд. лева, които фирмите специализирани в кредитиране са отпуснали към края на юни 2022-а, са се увеличили на годишна база с наистина забележителни темпове. В последната си информация за този сектор БНБ съобщава следното:

"Към края на юни 2022 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 4.121 млрд. лв. (2.7% от БВП) при 3.346 млрд. лв. (2.5% от БВП) в края на юни 2021 година.

Те се увеличават с 23.2% (774.8 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. и с 5.5% (214.9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2022 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 70.5 млн. лева.

Сериозни ръстове в големите фирмени кредити

Сериозни ръстове в големите фирмени кредити

Близо 39.67 млрд. лева дължат фирмите на банките и 74.6% от тези пари са заеми над 1 млн. лева.

На годишна база продадените кредити са в размер на 92.1 млн. лв. (в т.ч. 19.3 млн. лв. през второто тримесечие на 2022 г.), а закупените - 21.6 млн. лв. (в т.ч. 3.4 млн. лв. през второто тримесечие на 2022 г.)".

Само за сравнение за същия едногодишен период брутния кредитен портфейл на банките е нараснал с 13.4 процента. При това увеличението му за последното (второто) тримесечие на 2022-а е 2.3 процента.

Изпреварващия ръст (спрямо банковия) на бизнеса на фирмите специализирани в кредитиране и то в условия на задълбочаваща се криза е обясним.

Все повече хора, а фирми, се нуждаят от временно финансиране, за да покрият свои текущи разходи, като в същото време размерът и легалността на доходите им не покриват банковите изисквания за платежоспособност и автоматично ги изключват от групата на банковите кредитополучатели.

Единственият изход за такива граждани и фирми са дружествата специализирани в кредитиране, известни още като фирми за бързи кредити или лихвари. Само че последните две квалификации не могат да се отнесат към всички дружества специализирани в кредитирането.

Големи дялове от този пазар се държат от компании, които са дъщерни на търговските банки и предоставят потребителски, стокови и дори жилищни кредити на гражданите по всички правила на банките за оценка на риска. Точно на такива компании се падат по голямата част от заемите над 5 години. Чийто общ размер в края на юни е 2022-а е над 1.77 млрд. лева.

Ще поскъпнат ли банковите кредити след решението на ЕЦБ?

Ще поскъпнат ли банковите кредити след решението на ЕЦБ?

Идва ли краят на имотния балон и възможно ли е цените да паднат?

Компаниите за бързи кредити по-скоро са съсредоточени в заемите до 1 година (най-често те са до няколко месеца). Техния общ размер в края на юни 2022-а е близо 1.13 млрд. лева, но на годишна база расте най-бързо - с над 42 процента.

Според информацията на БНБ в края на юни 2022 г. вземанията на фирмите специализирани в кредитиране по заеми за сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база със 17.2% (426 млн. лв.) до 2.897 млрд. лева. Спрямо края на март 2022 г. те се увеличават с 5.6% (153.9 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 75% в края на юни 2021 г. до 71.1% в края на същия месец на 2022 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия (това са фирмите) са 1.077 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2022 година. Те се увеличават с 46.9% (343.8 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 г. и с 6.5% (65.9 млн. лв.) спрямо края на март 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 22.3% в края на юни 2021 г. до 26.5% в края на същия месец на 2022 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.771 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2022 година. Те се увеличават с 18% (423.6 млн. лв.) на годишна база и с 5.8% (153.1 млн. лв.) спрямо края на март 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нараства от 95% към края на юни 2021 г. до 95.7% към края на същия месец на 2022 година. Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2022 г. е 34 млн. лв.

Те се увеличават с 9.1% (2.9 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 година и с 0.5% (0.2 млн. лв.) спрямо март 2022 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД намалява от 1.3% в края на юни 2021 г. до 1.2% в края на същия месец на 2022 година.

Другите кредити са общо 91.8 млн. лв. в края на юни 2022 г. Те намаляват с 0.5% (0.5 млн. лв.) на годишна база, а се увеличават с 0.7% (0.7 млн. лв.) спрямо края на март 2022 година. Относителният им дял намалява от 3.7% в края на юни 2021 г. до 3.2% в края на същия месец на 2022 година.

Това, че предоставянето на заеми от фирмите специализирани в кредитиране много по-рисково от финансирането за граждани и фирми, които банките предоставят се потвърждава и от размера на необслужваните кредити.

При банките те намаляват, поне според данните на БНБ, докато при фирмите специализирани в кредитиране тези "лоши" кредити за една година са нараснали с близо 14.3% - от 303.23 млн. лева до 346.56 млн. лева.

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Все по-търсена от купувачите е възможността за по-висок процент финансиране - между 75% и 85% от цената на жилищата