Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2019 г., възлиза на 1 686 860 хил. лв. при 1 533 394 хил. лв. една година по-рано. Това е увеличение от 10 процента, се казва в съобщение на Комисията за финансов надзор. От този премиен приход 1 566 886 хил. лв. са в полза на застрахователи и презастрахователи със седалище в България. Останалите 119 973 хил. лв. са в полза на дружества от други държави, извършващи дейност у нас чрез клонове или при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Според регистъра на КФН, в България в момента оперират 331 застрахователни брокера. На първо място по общо премийни приходи е "Ес Ди Ай Груп" с 142.26 млн. лева. Следват я "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" със 112.69 млн. лв., "Дженерал Брокер" с 88.12 млн. лв., "Тотал Инс - Застрахователен Брокер" с 73.03 млн. лв. и "Амарант България" с 60.09 млн. лева. Любопитен факт е, че при "Тотал Инс - Застрахователен Брокер" повече от половината (40.23 млн. лв.) от реализираните премийни приходи са за застрахователи, които не са базирани в България. В това отношение - премийни приходи за застрахователи, чието седалище е в чужбина, "Тотал Инс - Застрахователен Брокер" е лидер на нашия пазар. Далеч зад него са "Марш" с 14.16 млн. лв., "ЗБК Балкан" с 11.2 млн. лв., "Ей Ар Ес България" с 10.78 млн. лв. и "Адванс Иншурънс Солюшънс Брокерс" с 8.84 млн. лева.

Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище у нас през 2019-а достигат 280 270 хил. лв. И в сравнение с 2018-а нарастват с 11 процента.

Според КФН от всички начислени комисиони, 95,5% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 4,5% - съответно в животозастраховането.

Комисията посочва, че в структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31 декември 2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (54,8% дял от записаните премии по общо застраховане) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства" (29,0% дял от записаните премии по общо застраховане). Следват приходите от застраховки "Пожар и природни бедствия" (5,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и "Гаранции" (3,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31 декември 2019 г., е записан основно по застраховка "Живот" и рента (53,3%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките "Застраховка "Заболяване" (27,5%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и "Допълнителна застраховка" (8,1%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).