На 15 ноември 2018 г. ръководството на Fibank (Първа инвестиционна банка) проведе среща с миноритарните акционери на банката.

На срещата присъстваха Чавдар Златев - Главен директор Корпоративно банкиране (CCBO), Светозар Попов - Главен директор Риск (CRO), Севдалина Василева - Главен директор ритейл (CRBO) и Живко Тодоров - Главен финансов директор (CFO).

По време на срещата Тодоров запозна миноритарните акционери с финансовите резултати на банката към края на третото тримесечие на годината. Първа инвестиционна банка постигна стабилно ниво на приходи и добра възвръщаемост на активите. Към 30 септември 2018 г. печалбата на Първа инвестиционна банка се запазва на високи нива от 62,2 млн. лв. като бележи ръст от 1,63% спрямо същия период на 2017 г.

През третото тримесечие банката увеличава своите позиции във всички сегменти на пазара като ръстовете, които реализира за тримесечието, са над средните за банковата система в България. За разглежданото тримесечие активите на Fibank се увеличават с 363 млн. лв., което прави ръст от 4.1%, а от началото на годината ръстът е 591 млн.лв. или 6.8%. Кредитирането към ритейла и бизнеса също нараства с бързи темпове.

През третото тримесечие портфейлите с потребителски и жилищни кредити на банката реализират ръст, съответно с 37 млн. лв. и 36,5 млн. лв. При кредитирането към бизнеса също се наблюдава отчетлив ръст, като за третото тримесечие той е със 129 млн. лв., а на годишна база (септември 2017 г. - септември 2018 г.) реализираният ръст е от 327 млн. лв.

Fibank продължава да бъде и сред най-предпочитаните банки за спестяванията на населението в страната.

По време на срещата присъстващите миноритарни акционери имаха възможност да обсъдят с ръководството на банката важни за тях теми, като възможността за разпределяне на дивидент и очакваните резултати от предстоящата оценка на качеството на активите на банките. Тодоров сподели, че банката работи от четири години с водещата консултантска компания в международен мащаб - Bain&Co по дерискинг и управление на активите, като съвместната работа ще покаже добър ефект при резултатите на банката на предстоящите стрес тестове.

Fibank вече e разработила в сътрудничество с Bain&Co тригодишен план за намаление на дела на необслужваните кредити и към настоящия момент заложените в него цели се изпълняват в предвидените срокове. Банката прилага и най-добрите корпоративни практики в корпоративното управление и управлението на риска, които са наложени вследствие на дългогодишното й сътрудничество с Международната финансова корпорация (IFC).