Център "Хасково" отчита относително бавни темпове на икономически растеж. Активността е съсредоточена изключително в ядрото, където водеща е преработващата промишленост, докато в периферията доминира селското стопанство. Инвестициите в центъра остават ниски в сравнение с водещите регионални икономики на страната, а производството е почти изцяло насочено към вътрешния пазар. Това са основните изводи от изследването "Икономическите центрове в България - 2023 на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Хасково е вторият най-малък по размер на произведената продукция икономически център, като през 2021 г. произведеното в трите общини възлиза на 1,54 млрд. лв., или 16,7 хил. лв. на човек от населението.

От анализа е видно, че големите фирми в центъра са почти изключително съсредоточени в община Хасково, като лидери по приходи са строителната "АБ", търговецът "Табако трейд" и машиностроителната "ПИМ".

Най-големите работодатели в България по региони

Най-големите работодатели в България по региони

Два икономически центъра на страната изпреварват региона на София по ръст на добавената стойност

Най-големият работодател е многопрофилната болница с над 650 наети.

Сред топ работодателите в региона попада и "АБ" АД. Компанията има 30-годишен опит, покриващ цялостния процес по изпълнението на значими за регионалното развитие на страната инфраструктурни обекти, добив на подземни богатства, производство на инертни материали и асфалтови смеси. От сайта на компанията става ясно, че на територията на Хасковска област "АБ" АД заема лидерски позиции по отношение на дейностите по превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи на пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на Южен централен район.

Другият основен работодател в региона Табако Трейд е търговска компания, лидер в дистрибуцията на тютюневи изделия и бързооборотни стоки. Холдингът е създаден през 2007 г. като дъщерно дружество на Дафна Груп.

Третият основен работодател в региона е компанията с над 30-годишна история "ПИМ", създадена в Хасково като фирма занимаваща се с проектиране, изработка и монтаж на съоръжения от неръждаема стомана.

Компанията е утвърден лидер в производството на машини, съоръжения и технологични линии за различни сектори на хранително-вкусовата промишленост със сериозно присъствие на българския и на международния пазар.

Специализирана е в изграждането както на големи винзаводи, така и на малки винарни.

Топ 111 на най-големите частни работодатели в България

Топ 111 на най-големите частни работодатели в България

В класацията участват компании, които има поне 1 000 служители

Въпреки ниската си производителност център "Хасково" регистрира относително висок ръст на заплатите през последните 5 години - 53%, но средната за трите общини заплата от 1096 лв. месечно остава най-ниската от всички центрове в страната. Най-високи са заплатите в здравеопазването в община Хасково - 2025 лв. на месец, както и в енергетиката в Стамболово - 3149 лв. на месец, но при много малък брой заети в тази дейност.