56% от компаниите в ИТ компаниите у нас са увеличили продажбите си въпреки кризата през първото полугодие на миналата година, сочи първото изследване на агенцията за развитие на продажбите на технологичните компании Out2Bound, озаглавено "Състоянието на ИТ продажбите в България" Проучването обхваща 98 компании от сектора, 60% от които са малки и средни бизнеси, като общо 40% от тях са реализирали приходи от между 100 хил. и 1 млн. евро.

Сред останалите, 21% са регистрирали същите постъпления, а при 23% е имало спад на приходите през миналата година. Разбивката по отрасли показва, че значително по-голям дял от продуктовите ИТ компании са увеличили приходите си (75%) в сравнение с тези, доставящи услуги (45%).

Същевременно докладът показва, че ИТ секторът е бил по-малко уязвим на загуба на клиенти от други отрасли на икономиката. Общо 90% от респондентите в проучването са изтъкнали, че или броят на клиентите им не се е понижил (58%), или е спаднал с по-малко от 25% в сравнение с първото полугодие на 2019 г. (32%).

Компаниите открояват две основни причини за загубата на клиенти: контрагентите им са свили бюджетите си (73,5%) и мерките на правителствата и въведените нови ограничения (70,5%). Затова в крайна сметка 55% от участниците в анализа не са успели да постигнат целевия си брой от клиенти през миналата година, а само 30% от тях са го достигнали.

В групата, която не е достигнала необходимия си брой клиенти, 26% от компаниите са свили служителите си, а 33% от тях са увеличили броя им, като в 37% от случаите е нараснал и броя на работещите в отдел "Продажби". Очаквано, при бизнесите, които са постигнали целите си, доста по-голям дял увеличават и персонала - 66%, а само 7% свиват броя на работещите.

По отношение на бъдещето, 65% от анализираните бизнеси планират да увеличат общия брой на служителите си, а 42% - работещите в отдел "Продажби".

Освен промените по отношение на заетостта, заради радикално различната конюнктура на пазара през първото полугодие на миналата година значителен дял от компаниите са променили и подхода си на продажби и растеж. Сред бизнесите с нови клиенти от България техният дял е 28%, а сред тези, опериращи в чужбина - 41%. Сред респондентите, които са увеличи продажбите си, се наблюдават и планове за увеличаване както на общия персонал (81%), така и на екипите "Продажби" в частност (51%).

По отношение на чуждестранните клиенти, водещите региони, с които българските компании от проучването осъществяват бизнес, са Европа (69%) и Северна Америка (44%), като далеч назад остават Азия (13%), Африка (2%) и Южна Америка (1%). В рамките на Европа водещите пазари са Германия (21%) и Великобритания (19%), а челната тройка се допълва от Швейцария (8%).

Интересна е разбивката на доходите на специалистите по продажби в ИТ компаниите. На този въпрос са отговорили 40% от участниците в проучването, като болшинството от служителите им са получили (заплата + бонуси) между 19 и 30 хил. евро годишно през 2020 г. (37%), по-малък дял са заработили под 18 хил. евро, 16% - между 43 хил. и 60 хил. евро, а 8% - над 72 хил. евро годишно. При 57% от тези служители между 11 и 49% от възнаграждението е под формата на бонуси.

Голям дял от анализираните от Out2Bound компании са посочили, че са оптимистично настроени за бъдещите шест месеца, като това е най-видно сред компаниите с нови клиенти, където общо 81% очакват ръст на продажбите, следвани от бизнесите, обслужващи с чуждестранни клиенти (76%), работещите със съществуващите си клиенти (70%) и тези с български такива (47%).