Националният гаранционен фонд (НГФ), част от Групата на Българската банка за развитие (ББР), е подкрепил 12 000 български компании, а издадените гаранции са на стойност 1,2 млрд. лв. Това показват резултатите на фонда, който отбелязва 15 години от своето създаване.

Всяка пета компания в страната е получила финансиране от търговските банки благодарение на НГФ. Водещата цел на фонда е да подпомага отпускането на кредити на малкия и средния бизнес от търговските банки чрез споделяне на кредитния риск. Гаранциите допълват обезпечението, като допринасят и за облекчаване на условията по кредитите.

От създаването си Националният гаранционен фонд е разработил девет гаранционни схеми, изпълнявани в партньорство с 21 търговски банки. Чрез тях той е осигурил над 3,3 млрд. лева гарантирани кредити за бизнеса, като е мултиплицирал 40 пъти публичния ресурс. В това е и мисията на фонда - като част от Групата на ББР той е инструмент за провеждане на държавни политики в икономиката, а дейността му е подчинена на стратегията за създаване на устойчив пазар на финансови услуги и продукти за микро, малкия и средния бизнес. Чрез дейността си е помогнал и за разкриването на близо 20 хил. нови работни места.

Разпределението на предоставените кредити следва икономическата активност по сектори - основен дял от подкрепените предприятия са в секторите "Търговия", "Преработка" и "Селско стопанство" - близо 65%, следвани от "Транспорт" - 12% и "Строителство" - 7%.

Националният гаранционен фонд е създаден през 2008 година като дъщерно дружество на Българската банка за развитие. Той е продължение на Гаранционния фонд за микрокредитиране, основан от Министерството на труда и социалната политика като специфичен инструмент за насърчаване на заетостта и подобряване достъпа до финансиране на микропредприятия и лица в неравностойно положение.