Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на самостоятелен пряк контрол от Дуропак Тракия АД, Пазарджик, върху Стеми ЕООД, с. Гецово, общ. Разград, съобщи антимонополната комисия.

Дуропак Тракия АД произвежда и реализира хартии и опаковки/изделия от велпапе. Дружеството е дъщерно на Duropack GmbH, основен участник в хартиената и опаковъчна промишленост в централна и източна Европа -  Австрия, ФРГ, Словения, Хърватска, Унгария, Чехия, Словакия, Сърбия.

Стеми ЕООД произвежда опаковки от велпапе.

Проучването установи, че общият дял на участниците в концентрацията и спецификата на пазара на опаковки от велпапе не създават предпоставки за засилване на позицията на двете дружества по начин, който би оказал неблагоприятно въздействие върху ефективната конкуренция.

КЗК постанови незабавно изпълнение на решението.