Каква е сметката за ток на дружеството? Плаща ли компанията адекватно възнаграждение на персонала си? Тези въпроси могат да имат един отговор, когато бъдат разглеждани чисто финансово, но придобиват различен смисъл, когато се разглеждат през призмата на ESG (Environmental, Social and Governance - екологично, социално и корпоративно управление).

За да помогнат на компаниите да се ориентират в изискванията за отчитане на устойчивото развитие, експертите от консултантската компания Balkan Services организираха уебинар на тема "Как бързо и лесно да отчитате ESG данните си?".

Засегнати дружества

Първата година, в която ESG отчетите ще бъдат задължителни за част от бизнеса е 2024 г. Дружествата, които ще бъдат задължени да включат в отчетите си оповестяване за устойчиво развитие са тези, които към момента са задължени да изготвят нефинансова декларация - това са всички дружества, извършващи дейност от обществен интерес с над 500 служители.

През октомври миналата година Европейската комисия промени прага за компаниите, които ще трябва да изготвят ESG отчет от 2025 и от 2026 година.

Съобразно приетите промени през 2025 година към този обхват ще бъдат добавени всички големи предприятия, отговарящи на две от следните условия: имат над 250 служители; общата сума на баланса им е над 25 млн. евро; имат нетни приходи над 50 млн. евро.

От 2026 г. към компаниите, които задължително ще трябва да изготвят ESG отчети (касаещи 2025 г.) ще бъдат добавени всички малки и средни предприятия, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в ЕС и отговарят на две от следните условия: имат над 10 служители; общата сума на баланса им е над 450 000 евро; нетният им оборот е над 900 000 евро.

"По този начин обхватът, в който ще влязат компаниите, които задължително ще трябва да изготвят отчети за ESG, се увеличава значително - над 500 от най-големите български компании и около 50 000 в Европа ще попаднат в обхвата на новите регулации", обясни Антонина Мотева, старши консултант "Финансови системи и решения" в Balkan Services.

От оферта до плащане: Всичко важно за производството на Випласт АД е на един клик

От оферта до плащане: Всичко важно за това производствено предприятие е на клик разстояние

Balkan Services внедри облачното софтуерно решение Soft1 ERP във “Випласт” АД

Таксономията

на единната система за класифициране на екологично устойчиви икономически дейности.

Установени са шест климатични и екологични цели - смекчаване на изменението на климата; адаптиране към изменението на климата; устойчиво използване и опазване на морските ресурси; преход към кръгова икономика; контрол на замърсяването; и биоразнообразие.

Дружествата ще трябва да определят дела от своите: оборот; капиталови разходи (CAPEX), оперативни разходи (OPEX), които могат да бъдат класифицирани като екологосъобразни и устойчиви съгласно таксономията.

Важно е да отбележим, че в тeзи категории попадат дейности, които допринасят за поне една от целите и не нарушават нито една от другите цели.

Припомняме, че европейските стандарти за отчитане на устойчивостта бяха приети в края на юли 2023 г. от Европейската комисия. Има два общи стандарта, както и стандарти, които са специфични по теми (екологични, социални и управленски). Стандартите по индустрии все още не са финализирани, като очакванията на експертите са това скоро да се случи.

Отчитане на устойчивостта - стъпка по стъпка

"Това е пътната карта, по която трябва да стигнем до финалния отчет, който включва в себе си частта за ESG отчетността", обобщи Десислава Българанова, главен консултант "Финансови системи и решения" в Balkan Services.

Първото нещо, което една компания или група от компании в зависимост от структурата на дейността си следва да изгради, е вътрешна ESG организация, като дефинира роли и отговорности за всички участници, свързани с ESG регламентите и отчитането.

Като втора стъпка е необходимо да бъде разработена ESG стратегия. Тя е свързана със съществеността на най-важните теми, които засягат една компания, свързани с устойчивостта и в същото време трябва да се търси какво е съответствието между корпоративна и ESG стратегии.

Инструментът, с който търговецът на едро Аксон България проследява за секунди от отстъпки до срок на годност

Инструментът, с който един от най-големите търговци на едро следи за секунди от отстъпки до срок на годност

Решението Qlik Sense, внедрено от консултантската ИТ компания Balkan Services, дава бързина и гъвкавост на Аксон България АД

"При тези дружества организационната структура е вече променена. Създадоха се отдели за устойчиво развитие. Родиха се нови професии" допълни Десислава Българанова.

След определяне на стратегическите цели на компанията, трябва да се дефинират какви данни се събират, кои са източниците на тези данни, какъв е начинът им на събиране и с кои ключови показатели те ще бъдат измервани. Kлючовите показатели за ESG следва да са измерими и да позволяват съпоставимост на периоди, на компании и пр. Важно е дружествата да знаят, че ESG показателите са дефинирани в Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) и не е нужно да измислят собствени, а да определят кои се отнасят за тяхната дейност.

След като компаниите са извървели целия този път и вече имат яснота какво и как ще измерват, Balkan Services като доставчик на софтуерни решения и на съответните услуги, свързани с това, може да се включи и съдейства за последните две стъпки от процеса, свързани с отчитането на устойчивостта на дружествата.

Отчитането е процес, свързан с изграждане на структури за представяне на данните и начина на тяхното събиране и валидиране. Разполагайки с дефинирани ключови показатели за дадено дружество и събирайки тези данни, които се унифицират на входа на специализирана софтуерна система като LucaNet*, след това лесно могат да бъдат изчислени съответните ключови показатели, необходими за оповестяване.

Представяне на данните

Мястото на отчета за устойчивостта е в доклада на ръководството. Очаква се да бъде неразделна част от годишния финансов отчет.

"Това означава голямо увеличение в обема на съдържанието, което съставителите ще трябва да подготвят, както и вероятно включването на допълнителни хора, които ще работят по годишния отчет на компанията", поясни Ваня Йорданова, старши консултант по финансово оповестяване и XBRL в Balkan Services. По думите ѝ това поставя въпрос за максималната ефективност на съставяне и автоматизиране на отчета, както и възможността да могат да работят едновременно повече хора, за да бъде спестено време на компаниите.

Съставяне на отчет

Събирането на данни и изчисляването на всички ключови показатели, които са необходими, са следвани от изготвянето на окончателния финансов отчет. Процесът по съставяне на отчетите може да бъде значително по-ефективен с помощта на специализирано решение, предлагано от Balkan Services, което оптимизира всяка стъпка от импорта на данни, през създаването на съдържание, до финалното оформление на отчета във формат за печат.

Автоматизирането на процесите по проверка, пренасяне и отразяване на промени в отчетите спестява ценно време, минимизира възможността за допускане на грешки и гарантира на дружествата достоверност на данните в отчета. В резултат дружествата разполагат с един завършен отчет, който е верен, пълен и готов за публикуване.

Всички дружества, които към момента изготвят консолидирани финансови отчети в XBRL формат, ще трябва да обработят и своите ESG данни в този формат след като ESG таксономията бъде на разположение за прилагане.

Екипът на Balkan Services може да съдейства и в процеса по обработка на финансовия отчет, в едно с ESG данни, в XBRL формат.

Сертифициран управленски консултант: Професионалистът, който дава повече от съвет

Сертифициран управленски консултант: Професионалистът, който дава повече от съвет

Защо първо ставаш консултант, а чак след това може да се сертифицираш, обясняват управителят на Balkan Services и председателят на Управителния съвет на БАУКО

Бързо и лесно отчитане на ESG данните

От 1 януари 2024 г. изискванията за ESG отчитане вече са в сила, засягайки финансовите отчети за 2024 г., които ще бъдат изготвяни през 2025 г., затова ранната подготовка е важна за своевременното справяне с новите предизвикателства.

"Важно е компаниите да не оставят подготовката за последния момент, както се случи с XBRL, за да изпълнят в срок регулаторните изисквания. С помощта на технологиите те могат значително да улеснят и ускорят отчитането на своите ESG данни. Експертно софтуерно решение като LucaNet осигурява прозрачност, автоматизация и надеждност на процеса по отчитане на устойчивостта", коментират експертите от Balkan Services.

LucaNet* е цялостна CPM (Corporate Performance Management) платформа за финанси, която автоматизира процесите по финансова консолидация, финансово планиране и отчитане.

Платформата позволява лесно събиране и валидиране на ESG данните във финалния отчет, който включва декларирането за устойчивостта. LucaNet оптимизира целия процес по отчитане на устойчивостта, като същевременно подобрява качеството на данните и осигурява съответствие със стандартите за отчитане.

"Структурата за ESG отчитане в LucaNet е създадена спрямо нововъведените ESRS стандарти. Системата за финансово управление успява да се свърже с източниците на данни, да ги събере и структурира съобразно законовите изисквания. ESG данните се администрират от едно място за всички компании и локации и могат да бъдат анализирани лесно чрез различни метрики и показатели, като решението позволява интегриране на ESG отчета в годишния отчет", уточняват от Balkan Services.

ESG данните, подобно на финансовите данни, ще бъдат одитирани. В LucaNet отговорните лица, както и одитори, могат да имат достъп до оригинален документ (PDF или Excel), както и разяснения, които да доказват верността на дадено оповестяване.

"Работейки с LucaNet, използвате доказан софтуер, който може да обхване целия процес по изготвяне на финансовия отчет на вашата компания. С едно софтуерно решение покривате както отчитането на финансовите си данни, така и задълженията си, свързани с отчитането на устойчивостта", каза в обобщение Антонина Мотева.

* Balkan Services е официален партньор на LucaNet и разполага с екип от сертифицирани консултанти със задълбочени познания в сферата на финансите. Консултантската ИТ компания внедрява LucaNet и предоставя последващо обучение за ефективната работа с решението.