Стопанската конюнктура в страната през октомври т.г. се оценява като неблагоприятна, показват регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

Общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо нивото си от септември в резултат на понижените очаквания на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 47.2 и 29.8% от предприятията.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Промишленост. Показателят за бизнес климата в сектора спада с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи главно на резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение в мненията им относно притока на нови поръчки през последните три месеца, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 0.8 пункта и достига 75.5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Строителство. През октомври бизнес климатът в строителството отчита намаление 1.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Производственият график е осигурен с договори за 6.9 месеца, като е регистрирано понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-резервирани.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1.1 пункта спрямо септември, което се дължи на влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-благоприятни

Услуги. През октомври в резултат на по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 0.6 пункта. Същевременно мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца бележат леко подобрение, което обаче ги въздържа от прогнози за допълнително наемане на персонал.