По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение с предходното се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт със 7.5%. При извършената работа е регистриран спад от 6.8%.

През периода в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват с 1.7%, докато извършената работа се увеличава с 3.8% спрямо второто тримесечие на 2018 година.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват през третото тримесечие съответно с 6.5 и 6.1% спрямо същия период на предходната година.

През третото тримесечие превозените товари от сухопътния транспорт са 31 781.6 хил. т, или с 6.8% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г., което основно се дължи на международните превози при автомобилния транспорт. Извършената работа също намалява в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.

Превозените товари от речния и морския транспорт намаляват с 2.7% на годишна база г. в резултат на по-малкото превозени товари от морския транспорт. Извършената работа също намалява и достига 231.2 млн. ткм поради по-кратките разстояния, на които са били превозени товарите както от морския, така и от речния транспорт.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през третото тримесечие е 106 135.2 хил., или с 4% по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на намаление на превозените пътници от автобусния транспорт при вътрешните превози.

През периода юли - септември предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 58 906 хил. пътници, или със 7 051 хил. пътници по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на спада на трамвайните превози.