По предварителни данни на Националния статистически институт през юли 2018 г. индексът на промишленото производство намалява с 1.2% в сравнение с юни. През юли промишленото производство регистрира увеличение от 1% спрямо същия месец на 2017 година.

Намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 17.4%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.5%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 2.1%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

През юли 2018 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство е с 1.5% над равнището от предходния месец, показват предварителните данни на НСИ. Календарно изгладените данни показват увеличение с 0.9% на строителната продукция през юли 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

Продукция от гражданското/инженерното строителство е над равнището от предходния месец с 2.8%, а при сградното строителство - с 0.6%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2018 се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 2.2%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 0.1%.

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през юли 2018 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.2% спрямо предходния месец. Оборотът бележи ръст от 4.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

Наблюдава се увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита.

Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника, с автомобилни горива и смазочни материали и при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки.

През юли в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 14.0%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 13.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9.7%. Спад е регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 6.1%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.1%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.7%.