Излизането на Обединеното кралство от ЕС явно е дало негативно отражение върху бизнеса на част от българските застрахователни брокери, работещи там. Според официално съобщение на Комисията за финансов надзор, тя е уведомила компетентния орган на Обединеното кралство (Financial Conduct Authority), че осем български компании имат намерение да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Великобритания. Това са "Акса Брокер" ООД, "Брокерс Инс" ООД, "ЗП Либра" ООД, "Изи Инс - Първи интернет застрахователен брокер" ЕООД, "Лет Ми Инс Застрахователен Брокер" ООД, "Мистрал Груп" ЕООД, "ПМТ Брокерс" ЕООД и "Тотал Инс - Застрахователен брокер" ЕООД.

Всички тези комании извършват дейност на територията на Обединеното кралство при условията на свободата за предоставяне на услуги. Други десет български застрахователни брокера ще продължат бизнеса си в Обединеното кралство при условията на свобода на предоставяне на услуги. Това са "Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс" ООД, "Ай Пи Ес Сървисиз" ООД, "Айкарт Иншурънс Брокер" АД, "ЗБК Балкан" АД, "Интерприма" ЕООД, "Колхида ЗБ" ООД, "Комплекс Риск Солюшънс" ЕООД, "Маринс Интернешънъл" ЕООД, "Мусала Иншурънс Брокер" ООД и "Стар Инс Застрахователен Брокер" ООД.

Прави впечатление, че сред отказалите се е лидерът по премиен приход в полза на застрахователи от друга държава "Тотал Инс - Застрахователен брокер" ЕООД. Според публикуваната от КФН статистика за 2019-а тези премийни приходи на компанията са 40,23 млн. лева. Останалите отказали се компании имат сравнително незначителни доходи по това перо и вероятно се отеглят заради липса на бизнес и поради неясните перспективи относно регулирането на тази дейност за застрахователните брокери от чужбина.

Що се отнася до регулациите, след излизането на Обединеното кралство от ЕС тече преходен период на заварено положение, в което застрахователните брокери от ЕС работят по режима, по който са получили разрешение за извършване на дейност. Този преходен период изтича в края на 2020-а, като до тогава между Обединеното кралство и ЕС трябва да бъдат договорени нови правила, по които застрахователните брокери от ЕС ще работят в Обединеното кралство и тези от кралството в ЕС. Не е изключено в края на преходния период Обединеното кралство и ЕС да се споразумеят за удължаването му или да приемат, че настоящият регулаторен режим няма да бъде променян.