Новият собственик на ЧЕЗ България - Еврохолд България АД, отбелязва рекордно високи приходи и почти 30 пъти увеличение на печалбата си през първото тримесечие на 2022 г., показва консолидираният отчет на холдинга за периода.

Общите приходи от януари до края на март скачат повече от четири пъти до над 1.67 млрд. лева.

"Еврохолд" увеличи участието си в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро

"Еврохолд" увеличи участието си в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро

Холдингът ще отправи търгово предложение за остатъчните акции и планира да делиства двете дружества от борсата

"За ръста допринася най-много консолидирането на резултатите на бившите дъщерни дружества на CEZ Group в България, които бяха придобити от Еврохолд през юли миналата година и в момента оперират под бранда Електрохолд България ЕООД", отбелязват от Холдинга.

Енергийният бизнес формира малко над половината от постъпленията на групово ниво за периода. Принос за растежа има и увеличеният премиен приход от застрахователна дейност, реализиран от Eвроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) на по-новите за групата пазари.

Енергийният бизнес допринася съществено и за повишаването на рентабилността на холдинга. Оперативната печалба (EBITDA) от тази дейност надхвърля 71 млн. лева за периода. Рентабилността от застрахователните операции също се подобрява значително - оперативната печалба в това направление нараства повече от два пъти до 20.35 млн. лева. Общо за холдинга печалбата от основна дейност преди лихви, данъци и амортизации надминава 92 млн. лева, което е почти десетократен ръст спрямо предходния период. Нетната печалба за първото тримесечие достига близо 37 млн. лева, което е многократно повече в сравнение със същия период на миналата година.

"Еврохолд" набра 157 милиона лева

Новият собственик на ЧЕЗ набра 157 милиона лева, с които да завърши сделката

Мажоритарният собственик е записал и платил 47 млн. нови акции и запазва контрола си с над 50% дял

Активите на холдинга се увеличават със 7.4% за година до близо 4.8 млрд. лева.

"Стартирахме годината силно в двете ключови направления на бизнеса ни и на практика продължихме доброто си представяне от предходната година. Тепърва предстои да усетим предизвикателствата, с които се сблъскваме от края на февруари с конфликта в Украйна. Смятаме, че бизнесът ни е добре структуриран, за да ги посрещнем подготвени. Ще се стремим да поддържаме положителен темп на растеж през остатъка от годината, но съобразявайки се с несигурността в Източна Европа и крехкия икономически растеж - фактори, които няма как да не влияят на представянето на почти всеки бизнес. Най-важното е, че успяхме да защитим колегите ни в Украйна и техните семейства, като ги прехвърлихме в България. Застрахователният ни бизнес в Украйна продължава с намалени темпове и в областите, които са по-слабо засегнати от войната," коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд.

В Украйна дъщерната на Еврохолд - ЕИГ, притежава застрахователните дружества "ЧАД ЗК Евроинс Украйна" и "Европейско туристическо застрахователно дружество Украйна", които не са спирали дейност и продължават да оперират и в момента, съобразявайки се със ситуацията в страната. Делът на двете дружества в общите активи на групата е относително малък - под 5%. Повечето служители на двете украински компании, както и техните семейства бяха евакуирани в България още след началото на военните действия и в момента те продължават своята работа отдалечено.

Акционерите на "Еврохолд" одобриха увеличението на капитала

Акционерите на "Еврохолд" одобриха увеличението на капитала

Предстои КФН да даде зелена светлина за намерението на компанията да набере нови почти 200 млн. лв.

Останалите по-малки направления в дейността на холдинга извън енергетиката и застраховането като цяло също допринасят положително за резултатите на групата.