По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8.6%, в услугите - с 6.6%, и в строителството - с 6.7%. 

По икономически дейности през второто тримесечие най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 12.2%, „Преработваща промишленост” - с 10.6%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 9.2%. 

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0.8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 1.6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Добивна промишленост” - с 0.3%. 

През второто тримесечие както разходите за възнаграждение за един отработен час, така и другите разходи (извън тези за възнаграждения) се увеличават със 7.3% спрямо същия период на 2015 година. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -0.5% за „Добивна промишленост” до 12.0% за „Операции с недвижими имоти”.