Консолидираните приходи на "Еврохолд България" за 2019 г. нарастват с 26% до 1,6 млрд. лв., съобщиха от дружеството. Най-голям дял от тях са от застрахователния бизнес на българската група. Приходите от него се увеличават с 33% до 1,3 млрд. лв., надхвърляйки 1 млрд. лв. за първи път в историята на холдинга.

Консолидираната оперативна печалба расте минимално - с 0,4%, до 51 млн. лв. Нетната печалбата намалява от 16,9 млн. лв. до малко над 8 млн. лв. Това се дължи изцяло на резултата на дружеството-майка, сочат от "Еврохолд".

Ако се приспадне неконсолидирания оперативен резултат на компанията-майка, печалбата от основна дейност на дъщерните подразделения на групата расте със 73% спрямо 2018 г. до 55,7 млн. лв. Само оперативната печалба от застрахователна дейност се удвоява за година до 32,5 млн. лв.

Активите на холдинга достигат 1,5 млрд. лв., ръст от 7%.

Ръст в застраховането

Консолидираният премиен приход на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), в която са концентрирани всички дъщерни застрахователни дружества на холдинга, се повишава с 32% за година до 848 млн. лв. Консолидираната печалба преди данъци на ЕИГ нараства повече от два пъти до 21,6 млн. лв.

За постигнатите резултати допринасят значително новопридобитите застрахователни дружества в ЦЮИЕ и страните от ОНД. Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 50% ръст на брутния си премиен приход до 21.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 4 млн. лв. Другата украинска компания на ЕИГ - Евроинс Украйна, отчита 7% повече записани брутни премии до 17 млн. лв. Евроинс Русия регистрира 56 млн. лв. приходи от застрахователни премии и печалба преди данъци в размер на 1.1 млн. лв. Eвроинс Северна Македония бележи годишен ръст от 21% на брутния си премиен приход до 26 млн. лв. и 23% ръст на печалбата си преди данъци до 1.6 млн. лв. Евроинс Грузия увеличава приходите си от премии с 57% за година до 10.5 млн. лв.

Най-голямата компания в структурата на ЕИГ - Евроинс Румъния, повишава брутния си премиен приход с 25% до 530 млн. лв. Следващата по големина застрахователна компания на групата - Евроинс България, реализира 41% увеличение на брутния си премиен приход за година до 243 млн. лв., като в този резултат е включен и приноса от дейността в Гърция и Полша, която българското дружество развива по линия на свободата на установяване и предоставяне на услуги.

Печалбата от автомобилния бизнес расте с 64%

Автомобилният бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Авто Юнион", е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 64% за година до 15,8 млн. лв. при 10% ръст на приходите до малко над 257 млн. лв.

"С постигнатите резултати през 2019 г. затвърждаваме положителния тренд в нашето развитие през последните 3 години и продължаваме да развиваме и разширяваме стабилно бизнеса си в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от ОНД. Следваме стратегията си за превръщане на Евроинс Иншурънс Груп в една от водещите независими застрахователни групи в региона, а новопридобитите от нас компании в сектора в региона вече допринасят положително за растежа на холдинга. Също така се стремим да повишаваме непрекъснато оперативната ни рентабилност," коментира председателят на УС на Еврохолд Кирил Бошов.

Общо приходи Печалба преди лихви, амортизации и данъци Нетна печалба
Сектори 2019 Промяна спрямо 2018 2019 Промяна спрямо 2018 2019 Промяна спрямо 2018
хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. %
Застраховане 1,312,921 33% 32,584 116% 21,118 113%
Автомобили 257,100 10% 15,785 64% 5,513 60%
Лизинг 27,162 0.30% 6,527 -2% 404 -67%
Финансово-инвестиционна дейност 5,372 6% 831 13% 580 30%
Общо дъщерни дружества 1,602,555 28% 55,727 73% 27,615 79%
Дружеството-майка 7,858 -67% 2,519 -88% -14,592 -979%
Общо без елиминации 1,610,413 26% 58,246 11% 13,023 -24%
Вътрешно-групови елиминации -18,727 15% -7,234 306% -5,006 2591%
Общо преди лихви, амортизации и данъци 1,591,686 26% 51,012 0.40% 8,017 -52%