През август статистика на Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрирана безработица от 6.65%. Сравнено с юли то намалява с 0.08 процентни пункта, а на годишна база безработицата се свива значително - с 1.3 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през месеца е 218 436. Те намаляват с 2 448 души (1.1%) спрямо предходния месец, а в сравнение с август 2016 г. броят им се свива съществено - с 43 089 лица (16.5%). Новорегистрираните за месеца безработни лица са 24 211. От тях 455 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

Като търсещи работа лица през август са регистрирани общо 670 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 2 327. Агенцията по заетостта активира услугите си за тези групи в отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила.

Започналите работа безработни лица през август са 18 054. Устроените на първичния пазар са 15 119 - 83.7% от общия брой постъпили на работа. В субсидирана заетост са включени 2 935 безработни.

През август 130 безработни са започнали, а други 712 са завършили обучение за придобиване на квалификация или ключови компетентности. В провежданите от Агенцията по заетостта групови мероприятия за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда са участвали 11 652 безработни лица.

Заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар през месеца са 18 856, като от тях частният сектор е обявил 60.7%. В сравнение с юли нарастват съществено - с 20.1%, а спрямо август 2016 г. броят им се свива незначително - с 0.4%.

Най-много свободни работни места на първичния пазар през месеца са заявени в следните икономически дейности: преработваща промишленост (4 926); образование (3 038); търговия (2 320); административни и спомагателни дейности (2 308); държавно управление (1 290); хотелиерство и ресторантьорство (1 008); строителство (986); транспорт, складиране и пощи (573); селско, горско и рибно стопанство (489); операции с недвижими имоти (485) и др.

Най-търсените професии на първичния пазар по заявени работни места в бюрата по труда са: преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост; оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, камериери и др.); неквалифицирани работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи и др.