Куриозно, но една от най-желаните специалности в България е тази, която осигурява и най-много безработни на пазара на труда. Става дума за "Психология", която за поредна година е най-търсена от кандидат-студентите в Софийския университет, но същевременно според новите данни на националната рейтингова система на висшите училища създава и най-много безработни.

Процентът на официално завършилите специалността, които са регистрирани като такива, е 3.41% при средна стойност от 2.23%. По-лошо е положението само при още една специалност - "Социални дейности", където регистрираните безработни са 3.5%. Според данните на Министерство на образованието и науката в момента "Психология" изучават 4123 студенти у нас.

На обратния полюс са специалностите, свързани с военно дело и медицина. При военните безработицата разбираемо е нулева с оглед на задължителния ангажимент на студентите след завършване за реализация в сферата. При медици, стоматолози и фармацевти безработицата е под 1%, като там недостигът на кадри е постоянен от години.

В златната среда са специалности като "Енергетика" и "Обществени комуникации и информационни науки", където нивото на завършилите без работа е около средното - съответно 2.05% и 2.2%.

Друга класация на МОН - за приложение на придобитото образование, затвърждава впечатлението за специалностите с най-ниска безработица. Фармация, стоматология, медицина и военно дело осигуряват над 90% работа по специалността след завършване.

Тук на другия полюс е специалност "Туризъм", където едва 20% от завършилите работят в сферата. Средната стойност тук е 50%, като под нея са направления като "Филология", "Икономика" и "Администрация и управление".