Последните данни от паричната статистика на БНБ показват, че и през април предоставените от банките кредити са далеч по-малко от получените депозити. В края на четвъртия месец на 2022-а заемите за неправителствения сектор са 74.084 млрд. лв. (50.5% от БВП) при 73.392 млрд. лв. към март 2022 г. (50% от БВП).

В същия момент депозитите на неправителствения сектор са 105.189 млрд. лв. (71.6% от БВП). С други думи заемите са 70.43% от депозитите. Ако погледнем съотношението на кредитите за нефинансови предприятия (фирмите) и гражданите - общо 68.95 млрд. лева и привлечените средства от тези две групи - общо 101.16 млрд. лева, то е още по ниско - около 68.16 процента.

Веднага трябва да кажем, че количествените данни от Паричната статистика нерядко се различават от балансовите показатели, които се появяват в надзорната статистика в края на всеки месец, но зависимостите и съотношенията са същите.

А точно тези съотношения и зависимости показват, че банките продължават да заделят значителна част - около 30%, от привлечения си ресурс за инвестиции в нискорискови и бързоликвидни активи.

Що се отнася до движението на отделните групи вземания и кредити БНБ два следната информация:

"В края на април 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са 74.084 млрд. лв. (50.5% от БВП) при 73.392 млрд. лв. към март 2022 г. (50% от БВП). През април 2022 г. те се увеличават на годишна база с 10.7% (10.7% годишно повишение през март 2022 година).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 208.5 млн. лева.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват със 7.7% на годишна база през април 2022 г. (7.9% годишно повишение през март 2022 г.) и в края на месеца достигат 38.810 млрд. лв. (26.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 30.142 млрд. лв. (20.5% от БВП) в края на април 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.2% (14.1% годишно повишение през март 2022 година).

В края на април 2022 г. жилищните кредити са 14.684 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.1% (18.3% годишно увеличение през март 2022 година). Потребителските кредити възлизат на 13.924 млрд. лв. и се увеличават с 11.9% спрямо април 2021 г. (11.7% годишно повишение през март 2022 година).

На годишна база другите кредити нарастват с 1.2% (1.5% годишно понижение през март 2022 г.), като достигат 373.5 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.1% на годишна база през април 2022 г. (3.8% годишно повишение през март 2022 г.) и в края на месеца са 384.2 млн. лева."

Интересното в тези данни е че в сравнение с март, през април ръста при жилищните и фирмените кредити, макар и леко, е намалял, докато при потребителските се е увеличил. Ако през следващите четири пет месеца това продължи ще можем да говорим за една доста интересна тенденция, която ще заслужава по-дълбок анализ.

Информацията на БНБ дава следните данни за привлечените средства: " В края на април 2022 г. депозитите на неправителствения сектор са 105.189 млрд. лв. (71.6% от БВП), като годишното им увеличение е 10.1% (9.8% годишно повишение през март 2022 година).

Депозитите на Нефинансови предприятия са 33.545 млрд. лв. (22.8% от БВП) в края на април 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15.4% (13.3% годишно повишение през март 2022 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 32.1% на годишна база през април 2022 година (47.4% годишно повишение през март 2022 г.) и в края на месеца достигат 4.029 млрд. лв. (2.7% от БВП).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 67.614 млрд. лв. (46.1% от БВП) в края на април 2022 година. Те се увеличават с 6.5% спрямо същия месец на 2021 г. (6.5% годишен ръст през март 2022 година)".

От данните за привлечените средства прави впечатление, че годишният ръст на депозитите на фирми през април е чувствително по-висок от този през март, докато при домакинствата няма увеличение на ръста.

Разбира се за по дълбок анализ на тези факти трябва да се направи секторен анализ на ръста на фирмените депозити, защото може да се окаже, че той почти изцяло се дължи на увеличени на парите по банковите сметки на енергийните дружества.

Що се отнася до спестяванията на домакинствата нищо чудно, ако банките масово не предприемат увеличаване на лихвите по тях, сега наблюдаваните ръстове рязко да намалеят и дори да минат в зоната на спадовете.