Според Асоциацията на банките в България, за трите дни от започването на прилагането на Реда за отсрочване на кредити от банките и техните дъщерни дружества, по неофициална информация над 20 000 граждани и фирми са заявили желание да се възползват от облекчението за погасяване на кредитните им задължения.

Става дума за така наречения мораториум по плащанията, който дава възможност на фирми и граждани засегнати от кризата свързана с коронавируса, да отложат дължимите плащания по своите кредити с 6 месеца но не по-късно от края на годината.

От АББ припомнят, че одобреният на 10 април 2020г. от БНБ и вече прилаган от банките в България "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19" /Ред за отсрочване/ по никакъв начин не предвижда и не допуска промени в условията на договорите с клиентите, които да водят до изменение на договорената лихва. Такова изменение в договорните условия не е разрешено и съгласно Насоките на Европейския банков орган (EBA/GL/2020/02) относно отсрочванията на кредити, които ще са допустими за благоприятно за банките регулаторно третиране при отчетността им.

Ето на какви условия трябва да отговаряте, за да можете да отсрочите кредита си

Ето на какви условия трябва да отговаряте, за да можете да отсрочите кредита си

Примери от няколко банки

Единственото, което се урежда в Реда за отсрочване, е възможността, по искане на клиента, срокът на договора му да бъде удължен със съответното време за разсрочване на лихвата и главницата, или само на главницата по кредита, в зависимост от това, какво клиентът е избрал. "Считаме за некоректно и заблуждаващо разпространяването на твърдения по този въпрос, които не отговарят на истината и създават неоправдана тревога у кредитополучателите, които имат или ще имат необходимост да се възползват от възможността да отсрочат задълженията си при условията, описани в посочения документ /Ред за отсрочване/.

Обръщаме внимание, че Редът за отсрочване на кредити е одобрен да се прилага от банки и техни дъщерни дружества и ако има конкретни случаи на кредитополучатели от други финансови институции /небанкови компании за бързи кредити/, за които се прилага различен ред за отсрочване спрямо приетия от банковата общност, те не следва да се коментират като банкова практика, тъй като по никакъв начин не са такава", подчертават от АББ в свое специално прессъобщение.

От Асоциацията подчертават, че всякакви други мерки и механизми, приети от държавата за подпомагане на гражданите и бизнеса, включително отпускане на нови кредити или такива мерки, свързани с подпомагане обслужване на вече съществуващи кредитни задължения с подкрепа от държавата, са напълно различни случаи от описания начин за облекчаване на длъжниците. Банките в България, както и тяхната асоциация - АББ, не определят условията по държавни мерки и механизми и те не зависят от решения на кредитните институции.