Няколко дни, след като бяха обявени общите правила за мораториум по заемите на граждани и фирми, пострадали от мерките за противодействие на коронавируса, повечето търговски банки обявиха на сайтовете си условията, по които всеки длъжник ще може да кандидатства за отлагане на плащанията по своите задължения. Припомняме, че това имат право да направят както граждани, така и фирми, които са в състояние да докажат, че са загубили доход заради противоепидемиологичните мерки. Другото важно условие е кандидатите да нямат просрочия повече от 90 дни по кредитите си.

Може да се кандидатства за отлагане на плащанията както на лихви, такси и комисионни и главници по задълженията към банки, така и само за главници. Срокът на отлагане не бива да надвишава 6 месеца, но не по-късно от края на годината. При сключване на договора за отлагане длъжникът и кредиторът подписват нов погасителен план за изплащане за периода след изтичането на мораториума както на отложените за неговия срок суми, така и на остатъчната част на дълга.

Самият срок на мораториум, както и на дължимите плащания, върху които той ще се разпростира, се договарят с банката по заявка на клиента.

Срокът на новия погасителен план, който ще влезе в сила след приключване на мораториум, също е въпрос на договаряне. Плащането на отложените суми, конкретно за гражданите, обаче едва ли ще бъде разсрочвано за повече от една година за потребителските кредити и за повече от пет години за жилищните заеми.

Ето при какви условия можете да изтеглите безлихвен заем до 4500 лева

Ето при какви условия можете да изтеглите безлихвен заем до 4500 лева

Българска банка за развитие обяви изискванията към кандидатите

Гражданите и фирмите могат да кандидатстват за отлагане чрез онлайн банкирането си, със заявка по е-mail, oт интернет страницата на банката или в нейните клонове.

При отделните банки формите за кандидатстване се различават. Най-общо гражданите или фирмите трябва да подадат заявка, в която освен данните си да посочат какво отлагане искат - за всички плащания или за определена част от тях, по кои от задълженията си искат мораториум и какви са причините, поради които искат този мораториум. Точно тези причини подлежат на доказване или на проверка и тук банките се различават в своя подход. Някои то тях изискват клиентите им само да декларират каква точно щета им е нанесла карантината - загуба на работа, намаление на доход, затваряне на бизнеса, спад на приходите от продажби и други.

В тези случаи банките обаче си запазват правото да проверят изложените от длъжниците причини или както е при "УниКредит Булбанк", ПИБ, Пощенска банка и "Райфайзенбанк (България) например, да поискат документи, с които клиентът да докаже, че посочените в заявлението причини наистина съществуват. Например да поискат документ за излизане в неплатен отпуск или за намаляване на трудовото възнаграждение или за освобождаване от работа.

За фирмите нещата изглеждат по-лесни, защото банките винаги могат да проверят дали наистина доходите им са намалели по месечните им оборотни ведомости.

Други кредитни институции като например Централна кооперативна банка, са обявили по-детайлни форми за кандидатстване за отлагане на плащанията. В тях са изброени конкретните причини, по които длъжникът може да иска мораториум - загуба на работа, неплатен отпуск, карантина, здравословни причини, намаляване на възнаграждението и други.

Стана ясно при какви условия ще бъдат отлагани плащания по кредит

Стана ясно при какви условия ще бъдат отлагани плащания по кредит

Кредитополучателите в страната ще могат да отсрочат срок до края на 2020-а вноските си

При "Банка ДСК" гражданите трябва да подадат искане за отлагане на плащанията, което да конкретизира желаното отсрочване за всеки кредитен продукт и причините за това. Изискването е клиентът да декларира причината за отсрочване на заема и да е в състояние да я удостовери с документи, като например със заповед за прекратяване на трудово правоотношение, заповед или удостоверение от работодател за ползване на неплатен отпуск, документ за регистрация в Бюрото по труда и други, в зависимост от причината за затруднения в изплащането на кредита. Фирмите клиенти на "Банка ДСК" подават искане за отсрочване на задължения по кредита, в което посочват по какъв начин е засегнат бизнесът им, например имат ли неработещи обекти, с колко са намалели приходите им, имат ли затруднения в доставките на суровини и експедицията на продукцията си (т.е. засегнати са ползваните транспортните услуги и логистика), от кои мерки на правителството ще се възползват, др.

Клиентите, които искат да подадат такова искане, следва да се свържат с обслужващия ги специалист и ще получат необходимата допълнителна консултация.

Във формата на ОББ освен конкретните причини, по които може да се кандидатства също изрично трябва да се посочват и документите, които трябва да се приложат, за да се докаже наличието на тези причини - например болничен лист, заповед за прекратяване на трудово правоотношение, заповед или удостоверение от работодател за протичащ неплатен отпуск и други подобни.

Гражданите и бизнесмените, които искат отлагане на плащанията по задълженията си трябва да са наясно, че за невярна информация, която са подали в исканията си до банките, носят съответната отговорност. Освен опасността да попаднат под ударите на закона за невярна информация, клиентите трябва да са наясно, че при подаване на неверни данни, не само, че няма да получат желаното от тях отлагане, или ако вече получено то ще бъде прекратено, но заема им може да стане предсрочно изискуем.