БНБ одобри предложените от Асоциацията на банките в България (АББ) общи правила за мораториум (отлагане) на плащанията по кредити към банки и към техните дъщерни дружества. 

За отлагане на плащанията по кредитите могат да кандидатстват длъжници, които отговарят едновременно на три условия - да имат затруднения породени от извънредното положение наложено заради коронавируса, да нямат просрочия по кредитите си повече от 90 дни и изрично да поискат отлагане на дължимите плащания. Изрично трябва да се подчертае, че във всички описани в документа на АББ случаи става дума за отсрочване на плащанията, а не за опрощаване на суми по дълга.

В приетия от АББ документ се казва още, че всяка банка, приела да го прилага, обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. По този начин обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания. В него ще се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началния момент, от който то ще бъде прилагано.

Пускат до 4500 лева безлихвен заем за граждани от средата на април

Пускат до 4500 лева безлихвен заем за граждани от средата на април

ББР ще получи 500 млн. лева увеличение на капитала, за да може да предоставя гаранции за общо 2.5 млрд. лева на търговските банки

Общите правила са, че задълженията могат да бъдат отсрочвани до шест месеца, но не по-късно от края на годината. С други думи, ако искате отсрочване на плащания от края на април, такова може да ви бъде дадено за дължимите от вас суми максимум до края на октомври. Ако искате отсрочката да е от края на май, максималният срок може да е до края на ноември и т.н. Кандидатури кандидатстване за отсрочване ще се приемат до 22 юни 2020-а, така че срокът на получения мораториум не може да е след 31 декември 2020-а

Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми по дълга или погасителните вноски по главницата. Отсрочените суми по дълга се натрупват и се погасяват на части след изтичането на договорения между банката и клиента срок на мораториум. Клиентът може да поиска мораториума да бъде прекратен преди края на договорения срок и да започне да обслужва задължението си по изготвения с кредитора погасителен план.

При отлагане на плащанията едновременно на лихви и главници, капитализация на лихвите не се допуска. При договаряне на новия погасителен план, след приключване на срока на мораториум, длъжникът плаща отложената лихва, но банката не му начислява допълнителна лихва върху отложеното лихвено плащане.

БНБ прие указанията за кредитните мораториуми

БНБ прие указанията за кредитните мораториуми

Те бяха гласувани в Европейския банков орган

При отлагането само на главницата, длъжникът продължава да обслужва дължимите за срока на мораториума лихви. След приключване на договорения срок на мораториума се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

При револвиране на кредитна линия погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020г. Не се формира минимална сума за възстановяване на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01 февруари2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020г. дължимата месечна лихва по кредит - овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.