По последни данни на БНБ към края на юли са подадени общо 122 427 броя искания за отсрочване (частен мораториум) на задължения с брутна балансова стойност 10 056 млн. лв. От тях са одобрени 107 187 броя за 9 061 млн. лв. Предприятията са заявили 15 243 броя за 7 737 млн. лв., като от тях разрешение са получили 14 114 броя за 6 967 млн. лева.

Одобрените отсрочвания са 19.14% от общия обем на заемите, които банките са предоставили на фирмите.

От домакинствата са подадени 107 184 броя искания за 2319 млн. лв., от които са одобрени 93 073 броя за 2094 млн. лева. Като сума преодтавените отлагания по кредитите е 8.36% от заемите отпуснати на гражданите

Спрямо 30 юни 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е увеличен с 8 688 броя или със 8.8 процента.

Брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум (отсрочване/отлагане), за един месец нараства с 944 млн. лв., или с 9.6 процента.

Припомняме, че според изменените условия за предоставяне на мораториум, гражданите и фирмите могат да кандидатстват пред своите банки-кредитори за отлагане на плащанията си по взетите от тях заеми до края на септември 2020-. Тези срокове разбира се може да бъдат удължени , ако банките поискат това и получат разрешение от БНБ.